Famílies delegades de classe 2022-01-26T14:06:50+00:00

FAMÍLIES DELEGADES DE CLASSE

Ja fa uns cursos que vam implementar un nou concepte de relació entre les famílies i l’escola basat en un projecte comú. El diàleg i la confiança han de ser les bases de treball per aconseguir que l’escola sigui un projecte de tots.

Per a portar a terme aquest projecte comptem amb la vostra col·laboració i esperem els vostres suggeriments. Una escola oberta és aquella en la que tothom s’hi sent identificat i forma part d’ella de manera activa. Aquesta relació ajuda a l’alumnat a percebre l’escola com una part més de la seva família. Al mateix temps la família ha de sentir-se part de l’escola, ja que l’educació que reben a casa i la que reben a l’escola ha d’anar en la mateixa línia.

Per aquesta raó demanem que cada curs tingui dues famílies que facin de delegats de classe. Aquests seran els representants dels pares i la seva tasca serà traspassar informació entre l’Escola i la Família. La funció d’aquests és dinamitzadora, i també portaveu del grup al que representen.

FUNCIONS DE LA FAMÍLIA DELEGADA

Dinamitzar:

Els delegats són els dinamitzadors del grup de pares i mares de cada classe i han de ser els responsables de:

 • Detectar i informar sobre quan es pot fomentar el contacte entre els nens i pares de la classe: trobades, activitats d’escola, sortides, (activitats que en moltes classes ja es realitzen de manera espontània).

 • Transmetre a l’Escola a través de direcció o dels mestres que s’ocupen de la relació família-escola, els interessos i opinions de cada grup, en funció de necessitats que detecti o comenti amb altres pares i mares.

 • Recollir propostes i millores per el funcionament de la classe.

Comunicar:

Crear un contacte personal, dins l’àmbit del grup-classe, per aconseguir:

 • Establir comunicació amb el grup-classe.

 • Garantir la comunicació entre els pares i mares de la classe.

 • Compartir amb els altres delegats de classe els seus interessos i opinions a través de reunions que es proposaran periòdicament.

Participar:

Col·laborar amb les seves aportacions a donar resposta a les necessitats detectades, en seu grup classe així com dels projectes transversals existents a l’escola.

Funcionament dels delegats de classe

Relació amb pares/mares de la seva classe:

 • Recull de propostes de millora i les trasllada a l’equip de Relació Família- Escola o als coordinadors pedagògics de cada etapa.

 • Fa arribar la resposta de les propostes traslladades a les altres famílies de la classe.

 • Manté actualitzat el llistat amb els telèfons i correus electrònics de la classe i informa dels canvis a la secretaria de l’Escola.

RELACIÓ ENTRE LES FAMÍLIES DE LA CLASSE

Relació amb pares/mares de la seva classe:

 • Recull propostes de millora i les trasllada a l’equip de Relació Família- Escola o als coordinadors pedagògics de cada etapa.

 • Fa arribar la resposta de les propostes traslladades a les altres famílies de la classe.

 • Manté actualitzat el llistat amb els telèfons i correus electrònics de la classe i informa dels canvis a la secretaria de l’Escola.

 • És oportú que es coneguin entre ells i puguin contactar-se (llista amb mail i telèfons).

 • S’han de reunir trimestralment per tractar assumptes d’interès comú juntament amb els coordinadors pedagògics de la seva etapa.

 • Transmet el sentir dels pares de la classe a l’Escola, a través de les diferents instàncies de l’Escola.

 • Fomenta la participació activa dels pares en les diferents activitats de l’Escola (Dia de Sant Calassanç, Esmorzar Solidari, Recollida d’aliments, Carnestoltes, Sant Jordi, …)

QUÈ NO ÉS SER DELEGAT?

NO intervenen en la relació individual i personal d’un alumne i/o dels seus pares amb el tutor i/o la direcció del centre.

Per una qüestió que afecti a un alumne en concret, els pares han de seguir els canals de comunicació habituals.

NO representen una estructura paral·lela a l’AFA,  ja que això implica el risc de duplicació dels esforços i/o de discordança de criteris.

NO es planteja una queixa o un problema a la Junta sense que la informació estigui bé contrastada (feina per al Coordinador de Delegats).