Et volem conèixer 2020-03-12T16:53:29+00:00

DEMANA UNA ENTREVISTA

INFORMACIÓ

ET VOLEM CONÈIXER

L’Escola Pia de Catalunya és una entitat conformada per dones i homes, laics i religiosos que compartim valors i actituds. Arrelada al nostre país, és integradora i compromesa amb el canvi social a partir dels valors de l’Evangeli. Les persones són el centre de la nostra acció, sobretot aquelles més vulnerables. L’educació, en especial d’infants i joves, és la nostra raó de ser, entenent aquest procés com una acció desvetlladora de les seves capacitats.

ON ESTARÀ?

AMB QUI?

L’equip humà que estarà amb el teu fill/a.

QUÈ FARÀ?

Estil metodològic

L’Estil metodològic és el marc on es descriuen les actituds i habiliats que treballem prioritàriament amb l’alumnat, el perfil del professorat que ha d’acompanyar el procés d’aprenentage, i les condicions que s’han de donar a l’escola.

Projecte per la Interdisciplinarietat a l’Aula

SUMMEM és un projecte pedagògic que ens permet, des de la coherència amb la nostra Missió i Valors, continuar donant respostes educatives reals als reptes que hauran de viure els infants i joves, en una societat en canvi constant. A SUMMEM el defineix: aprenentatge interdisciplinari i contextualitzat, aprenentatge per competències (actituds i habilitats) i aprenentatge cooperatiu.

EDUCACIÓ de la Dimensió Emocional, Social i Interior

Des de la realitat diària de l’aula, treballem les Dimensions Interior, Emocional i Social de la persona, per tal de:

  • Donar-los eines que els permetin enfrontar-se amb serenitat als problemes que els sorgeixin al llarg de la vida.
  • Comprendre més a fons la realitat que els envolta i apropar-los als altres des del compromís per un món millor.
  • Ser conscients del propi cos i les emocions.
  • Crear un clima més relaxat i serè a l’aula i a l’escola.

Cultura religiosa per a tothom

A partir de cicle Inicial de Primària i al llarg de tota l’escolaritat treballem amb l’alumnat el fet religiós des d’una perspectiva informativa i formativa, no catequètica, presentant no només les dades del fet religiós sinó també la seva profunda significació antropològica i el seu gran valor humanitzador. Creiem que el multi culturalisme i el pluralisme religiós en la nostra societat demana un plantejament obert i integrador sense deixar de fer incidència en la tradició judeocristiana que ha modelat el nostre context.

LÍNIES DE FUNCIONAMENT

DEMANA UNA ENTREVISTA

ET VOLEM CONÈIXER