Els nens i les nenes de primària. 2021-09-06T10:35:51+00:00

Què Fem?

La nostra Metodologia

L’ Educació Primària és la primera etapa de l’ensenyament obligatori i està organitzada en tres cicles de dos cursos cada un (inicial: 1r-2n, mitjà: 3r-4t, superior: 5è i 6è), agrupant els alumnes de 6 a 12 anys.

Els principals objectius d’aquesta etapa són, a nivell d’actituds, valors i normes, ajudar a créixer a cada un dels nostres alumnes com a persones i aprendre a conviure i habitar en el món.

Pel que fa a procediments, habilitats i estratègies, es persegueix aprendre a fer, a adquirir recursos i a saber resoldre les dificultats.

En referència als fets i conceptes, la seva finalitat és saber i aprendre del què ens envolta.  

Per aconseguir-ho, organitzem uns continguts d’acord amb els objectius, creem espais d’aprenentatge i fem un seguiment acurat dels alumnes i dels equips de treball.

Això ens porta a crear un vincle emocional amb el grup i amb cada alumne, atenent la diversitat i anar potenciant al màxim els recursos de cadascú. Tot plegat és possible si establim amb les famílies un treball de col·laboració que ens permeti establir-ho amb eficàcia.  

Durant tot el curs es fa un seguiment acurat del procés d’aprenentatge i d’adaptació al grup classe. La responsabilitat del seguiment, adaptació i integració recau en el tutor. Tot l’equip de mestres treballa per facilitar aquest procés i oferir a l’alumne una experiència escolar positiva.

L’Escola, d’acord amb els objectius definits al Caràcter Propi i a l’Estil Metodològic de l’Escola Pia de Catalunya, adopta com a pròpies i potencia aquelles metodologies i recursos didàctics que afavoreixen l’aprenentatge significatiu i la participació de l’alumne. 

Com ho fem?

Projectes Etapa

 • Acollida per part del tutor/a amb 1a entrevista amb la família i tutoria individualitzada a l’alumne. Seguiment constant.

 • Tutor/a de referència, mestre de suport del cicle i mestres especialistes.

 • Seguiment individualitzat de cada alumne/a per part de tot l’equip docent. Educació integral de la persona.

 • Materials didàctics propis, adaptats a les necessitats de l’alumnat.

 • Treball amb material manipulatiu per tal de promoure l’aprenentatge experimental.

 • Taula de llums. (C. Inicial)

 • Robòtica.

 • Oral english.

 • Llenguatge musical.

 • Arts a Crafts.

 • Educació emocional pel desenvolupament global de l’infant.

 • Aprenentatge cooperatiu per fomentar la competència social, comunicativa i aprendre a aprendre.

 • Projecte propi SUMMEM: Treball interdisciplinari a través d’Itineraris d’Aprenentatge basats en els interessos de l’alumnat segons la seva edat.

 • Aprenentatge Servei. Combinem processos d’aprenentatge i processos de servei a la comunitat.

 • Matemàtiques manipulatives.

 • Rutines diàries per reforçar i millorar la lectura, l’escriptura i el càlcul mental.

 • Projecte Exploradors de llibres. Servei de préstec de llibres seleccionats per a cada edat. Grup d’animació a la lectura.

 • Projecte lector. Treballem per despertar en l’alumnat el goig de llegir.

 • Participació en activitats pedagògiques de la ciutat: Dansa Ara, Cantània, Patins en línia, Dragonada, Jocs Cooperatius.

 • Participació del programa de la fruita i la llet a les escoles de la Generalitat de Catalunya.

 • Moment diari de Bon dia on dediquem 30 minuts a la reflexió per tal de fomentar bons valors en el nostre alumnat: solidaritat, respecte, cooperació, compromís, tolerància.

 • Treball i avaluació d’Actituds i Habilitats. Desenvolupem amb l’alumnat una carpeta de seguiment i treball que els acompanya des de P3 fins a 4t ESO.

 • Sortides de dia, excursions i colònies dues-tres nits.

 • Participació activa de les famílies: tallers compartits i actes i festivitats d’escola.

 • Comunicació família-escola mitjançant agenda, WhatsApp, programa educatiu Educamos i mail de l’alumne o de l’alumna.

 • Acollida matinal, activitats extraescolars i espai migdia.

 • Grup Mou-te; grup d’esplai d’escola.

 • DOE; Departament d’orientació psicopedagògica propi d’escola.

Els nostres espais: Instal·lacions

Qui Som?

Les Mestres