Departament D’Orientació i Ensenyament 2020-03-12T17:01:18+00:00

Departament d’Orientació i Ensenyament

El Departament Psicopedagògic del centre té com a objectiu bàsic vetllar per la maduració personal i les necessitats educatives dels alumnes. La principal feina d’intervenció és la preventiva i ajudar a pares, alumnat i professorat en el dia a dia.

Funcions

  • Detecció i avaluació de dificultats d’aprenentatge, pedagògiques o de rendiment. (Atencionals, lecto-escriptores, motrius, intel.lectuals, hàbits i tècniques d’estudi…)

  • Assessorament i atenció individualitzada a famílies i alumnes.

  • Avaluació psicològica d’aspectes del desenvolupament personal de l’alumne/a, així com la vessant cognitiva, conductual, emocional i social. (problemes adaptatius, trastorns de conducta, trastorns afectius, habilitats socials, autoestima,…).

  • Orientar i assessorar als educadors sobre els processos d’ensenyament-aprenentatge i alumnes amb necessitats educatives especials prenent com a punt de referència els aprenentatges curriculars i els seus condicionants.

  • Detectar trastorns psicològics o neuropsicològics que requereixin un tractament o derivació posterior.

  • Coordinació amb el personal docent, EAP i altres professionals de la salut.

  • Tests psicotècnics.

  • Orientació vocacional i professional.

Equip d’Educadores