Preinscripció per al curs 2015-2016

L’Escola Pia Luz Casanova és una escola concertada que ofereix les següents etapes educatives:

        Educació infantil (3-6 anys)

        Educació Primària

        Educació secundaria obligatòria

Per tal de conèixer i rebre informació de la nostra escola, hi ha la possibilitat de realitzar visites individualitzades  per que les famílies puguin veure i observar la nostra escola. Creiem que és la millor manera d’informar-vos.

Podeu concertar una visita:

    - Trucant al 93 359 61 81

    - Enviant un correu electrònic a luzcasanova@escolapia.cat  

    - Omplint el formulari de sol·licitud d’informació

Com funciona el procés de preinscripció per al curs 2015-16?

El primer pas per poder optar a una plaça escolar és la presentació de la sol·licitud de preinscripció dins del període establert pel Consorci d’Educació de Barcelona. 


Calendari de preinscripció

Calendari del procés de preinscripció i matriculació


Presentació de sol·licituds


10 al 17 de març

( Per internet fins a les 24h del dia 16 de març )Llistes amb el barem provisional27 de marçSorteig7 d'abrilReclamacions7 al 9 d'abrilLlistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions14 d'abrilPublicació de les llistes d'admesos12 de maigPeriode de matriculació8 al 12 de juny


Criteris generals d'admissió:

- Germans ja matriculats al centre o pares que treballin a l’escola: 40 punts.

- Criteris de proximitat al centre:

    · Domicili de la persona sol·licitant dins l’àrea de proximitat: 30 punts.

    · Adreça del lloc de treball d’un dels pares o tutors dins l’àrea de proximitat del centre: 20 punts.

    · Domicili al districte de Nou Barris: 15 punts.

    · Domicili al municipi de Barcelona: 10 punts.

- Si el pare o la mare, el tutor o la tutora, són beneficiaris de l’ajut de renda mínima d’inserció: 10 punts.

- Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare o germà (mínim del 33%): 10 punts.


Criteris complementaris (només s’apliquen en cas d’empat en els criteris generals):

- Pel fet de formar part de família nombrosa o monoparental: 15 punts.

- Pel fet de tenir una malaltia crònica de l’alumne/a que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs: 10 punts.

- Pel fet que el pare, la mare o germans escolaritzats siguin exalumnes del centre per al qual es presenta la sol·licitud: 5 punts.

 

Preguntes més freqüents sobre el procés de preinscripció per al curs 2015-16.

1. Quan hem de fer la preinscripció?

- Educació infantil (P3, P4 i P5), educació primària i ESO: Del 10 al 17 de  març.

2. On hem de fer la preinscripció?

Heu de recollir i presentar la preinscripció en el centre escollit en PRIMERA OPCIÓ. En el nostre cas, podreu recollir els impresos a la recepció de l’escola de dilluns a divendres de 9 a 17 h.

3. Puc presentar sol·licitud en un centre que no estigui dins de la meva àrea de proximitat? 

Si; si queden places lliures, hi ha possibilitat d'accedir al nostre centre tot i no ser de la seva àrea de proximitat

4. On puc consultar les àrees de proximitat?

Podeu consultar les àrees d’influència a la pàgina web del Consorci d’Educació de Barcelona: www.edubcn.cat

5. Quantes escoles puc fer constar en la sol·licitud?

Cada família ha d’omplir UNA ÚNICA SOL·LICITUD  i presentar-la a l’escola on hagi triat com a primera opció. En aquesta sol·licitud es pot fer constar fins a un màxim de sis escoles escrites per ordre de preferència.

Si us agrada el nostre projecte educatiu i OPTEU COM A PRIMERA OPCIÓ A LA NOSTRA ESCOLA, teniu moltes més possibilitats de ser admesos.

6. Quin tipus de documentació es demana per a la preinscripció?

a) Juntament amb la sol·licitud de preinscripció (o la impressió de la sol·licitud que s'ha enviat per Internet), en tots els casos, cal presentar al centre demanat en primer lloc l’original i una fotocòpia dels documents següents:

  • Llibre de família (o un altre document relatiu a la filiació). Si l’alumne o alumna es troba en situació d’acolliment, la resolució del Departament de Benestar Social i Família.

  • DNI del sol·licitant; si aquesta persona és estrangera, targeta de residència on consta el NIE o passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

  • DNI de l’alumne o alumna si té mes de 14 anys (o si té DNI encara que sigui menor de 14 anys).

  • Targeta sanitària individual (TSI ), si se’n té.

De manera extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que es pugui aportar.

b) Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d'un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació que els acredita.

c)Per formalitzar la matrícula cal presentar:

  • Una fotocòpia del carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents. Quan no es tingui el carnet de vacunacions s’ha de presentar un certificat mèdic oficial on figurin les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents (article 4 de l’Ordre de 29 de juny de 1981, per la qual s’aprova l’establiment dels registres perifèrics de vacunacions). Si el nen/a no han estat vacunat per contraindicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.

  • Si és el cas, el DNI renovat amb la adreça nova, si no es va poder presentar amb la sol·licitud de preinscripció.

7. Els punts ‘sumen’?

Si; tots els punts sumen excepte en els CRITERIS DE PROXIMITAT de domicili, que són excloents entre sí.

8. Què passaria en cas d’empat?

En el cas que l’escola no disposi de places suficients per atendre la seva demanda, s’estableixen els criteris de prioritat per punts. En cas d’empat, el Departament d’Ensenyament efectuarà un sorteig públic per determinar l’assignació de la plaça.

9. Quan es fan públics els resultats?

Consulteu  el Calendaridel procés de preinscripció i matriculació

 Mapa escolar

Oficines municipals d'escolarització

Consorci d'Educació de Barcelona