Primària

Primary Education English Project

We have added an English hour in CI. In 1st , pupils will do two English lessons and three lessons in 2nd.  In this extra hour pupils are going to work the oral skills through role plays and basic dialogues played with puppets.

    The CM pupils will work through the dialogues and songs from the musical “ Handsel and Gretel ” that they will match on the theatre during this course.

    In C.S. every week we are going to dedicate an hour to improve our pupils pronunciation and oral skills. They will work it through phonetic games, conversation situations anf, finally, they will prepare a musical that will be played to their families at the end of the course.

Projecte d’anglès a primària

A cicle inicial s’ha afegit una hora d’anglès a cada curs. A primer, es faran dues hores setmanals i a segon tres. Aquesta tercera hora, la dedicarem a treballar l’abglès oral a través de petits diàlegs que interpretarem amb dramatitzacions fetes amb titelles.

            A cicle mitjà treballarem els diàlegs i cançons del musical Hansel i Gretel que anirem a veure al teatre Durant aquest curs.

            A cicle superior, e dedicarà una hora a la semana a millorar la pronuncia i l’expressió oral a través de jocs fonètics, conversa i d’un musical en anglès que estrebarem a final de curs.


ESO

This is a project to improve our students’ oral skills. This course we are to work this subject in 2nd and 4th ESO. Once a week, in groups of ten or twelve, the pupils are going to practice their English with different activities and exercises: debates, role playings, drama activities, online tasks, online penfriends, videos, theatre...

You only dominate a language if you are able to speak it.

Let’s have fun with English!!!


Aquest és un projecte que vol millorar les capacitats orals en anglès dels nostres estudiants. Durant el present curs, treballarem aquesta vessant de l’àrea a 2nd i 4t d’ESO. Un cop a la setmana, en petits grups (de 10 a 12), els alumnes practicaran els seu nivell d’anglès mitjançant diferents activitats i exercicis: debats, “role playings”, activitats teatralitzades, feines “on-line”, intercanvis escrits amb alumnes d’altres escoles, vídeos, teatres...

Només domines un idioma si ets capaç de parlar-lo.

Diverteix-te amb l’anglès!!!