Aquest nou curs volem implementar un nou concepte de relació entre les famílies i l’escola que es basi en un projecte comú. El diàleg i la confiança han de ser les bases de treball per aconseguir que l’escola sigui un projecte de tots.

Per a portar a terme aquest projecte contem amb la vostra col·laboració i esperem els vostres suggeriments. Una escola oberta és aquella en la que tothom s’hi sent identificat i forma part d’ella de manera activa. Aquesta relació ajuda a l’alumnat a percebre l’escola com una part més de la seva família. Al mateix temps la família he de sentir-se part de l’escola ja que l’educació que reben a casa i la que reben a l’escola ha d’anar en la mateixa línia.

Per aquesta raó demanem que cada curs tingui dues famílies que facin de delegats de classe. Aquests seran els representants dels pares i traspassar informació entre l’Escola i la Família.  La funció d’aquests és dinamitzadora, així com també portaveu del grup al que representen.

Funcions dels delegats de classe :

Dinamitzar:

Els delegats són els dinamitzadors del grup de pares i mares de cada classe i han de ser els responsables de:

• Detectar i informar sobre quan es pot fomentar el contacte entre els nens i pares de la classe: trobades, activitats d’escola, sortides, (activitats que en moltes classes ja es realitzen de manera espontània).

• Transmetre a l’Escola a través de direcció o dels mestres que s’ocupen de la relació familia escola, els interessos i opinions de cada grup, en funció de necessitats que detecti o comenti amb altres pares i mares.

• Recollir propostes i millores per el funcionament de la classe.

Comunicar:

Crear un contacte personal, dins l’àmbit del grup-classe, per aconseguir:

• Establir comunicació amb el grup-classe

• Garantir la comunicació entre els pares i mares de la classe.

Compartir amb els altres delegats de classe els seus interessos i opinions a través de reunions que es proposaran periòdicament.

 Fer arribar les propostes de millora i tenir un retorn de les seves propostes per part de l’equip responsable de Família-Escola.

Participar:

Col·laborar amb les seves aportacions a donar resposta a les necessitats detectades, en seu grup classe  així com dels projectes transversals existents a l’escola.

Funcionament dels delegats de classe

Relació amb pares/mares de la seva classe:

• Recull propostes de millora i les trasllada a l’equip de Relació Família- Escola o als coordinadors pedagògics de cada etapa.

• Fa arribar la resposta de les propostes traslladades a les altres famíles de la classe.

• Manté actualitzat el llistat amb els telèfons i mails de la clase i informa dels canvis a la secretaria de l’Escola.

Relació amb altres delegats:

• És oportú que es coneguin entre ells i puguin contactar-se (llistat amb mail i telèfons)

  S’han de  reunir trimestralment per tractar assumptes d’interès comú juntament amb els coordinadors pedagògics de la seva etapa.

• Transmet el sentir dels pares de la classe a l’Escola , a través de les diferents instàncies de l’escola.

             Fomenta la participació activa dels pares  amb les diferents activitats de l’escola ( Dia de Sant Calassanç, Esmorzar solidari,                             recollida d’aliments, Carnestoltes, Sant Jordi, ...) 

Què NO són els delegats de classe:

NO intervenen en la relació individual i personal d’un alumne i/o dels seus pares amb el tutor i/o la direcció del centre.                   Per una qüestió que afecti a un alumne en concret, els pares han de seguir els canals de comunicació habituals.

NO representen una estructura paral·lela a l’AMPA,  ja que això implica el risc de duplicació dels esforços i/o de discordança de criteris.

NO es planteja una queixa o un problema a la Junta sense que la informació estigui bé contrastada ( feina per al Coordinador de Delegats).