Educació Primària (6-11 anys)


L' Educació Primària és la primera etapa de l’ensenyament obligatori i està organitzada en tres cicles   (C. Inicial, C. Mitjà i C. Superior) de dos cursos cada un (1r-2n, 3r-4t, 5è i 6è), agrupant els alumnes de 6 a 12 anys.

Els principals objectius són, a nivell d’actituds, valor i normes, ajudar a créixer com a persones i aprendre a conviure. Pel que fa a procediments, habilitats i estratègies, es persegueix aprendre a fer, a adquirir recursos i a saber resoldre les dificultats. En referència als fets i conceptes, la seva finalitat és saber i aprendre del que ens envolta.  

Per aconseguir-ho, organitzem uns continguts d’acord amb els objectius, creem espais d’aprenentatge i fem un seguiment acurat dels alumnes i dels grups.

Això ens porta a crear un vincle emocional amb el grup i amb cada alumne, atenent la diversitat i potenciant al màxim els recursos de cadascú. Tot plegat és possible si establim amb les famílies un treball de col·laboració que ens permeti establir-ho amb eficàcia.  


Durant tot el curs es fa un seguiment acurat del procés d’aprenentatge i d’adaptació al grup. La responsabilitat del seguiment i procés d’acollida, adaptació i integració recau en el tutor. D’altra banda tot l’equip de mestres treballa per facilitar aquest procés i oferir a l’alumne una experiència escolar positiva.

L’Escola, d’acord amb els objectius definits en el Projecte Educatiu i el Caràcter Propi de l’Escola Pia de Catalunya, adopta com a pròpies i potencia aquelles metodologies i recursos didàctics que afavoreixen l’aprenentatge significatiu i la participació de l’alumne. 


METODOLOGIES I APRENENTATGES

 • Departament d’Orientació Escolar: orientació psicopedagògica, treball prevenció i reforç.      (inclòs a la quota escolar).
 • Tallers de lectura: català (2n), català –castellà ( 3r,4t,5è i 6è ).
 • Taller de danses tradicionals, inclòs a l’assignatura d’Educació Física ( 3r i 4t de primària)
 • Treball de PAI, Projecte d'Activació de la Intel·ligència ( 1r i 2n )
 • Treball d’estratègies de càlcul mental seguint el mètode Quinzet.
 • Aula d'informàtica (es treballen alguns continguts de les matèries amb el suport informàtic i    classes d'informàtica per aprendre el funcionament dels programes bàsics que hauran d'utilitzar   més endavant).
 • Projecte “Exploradors de llibres” i projecte lector (mitja hora de lectura diària) per afavorir el gust per la lectura.
 • Projecte de Suport a la lectura, per alumnes de 2n i 3r per la tarda en horari extraescolar.
 • Projecte d'hort
 • Projecte d'Educació Emocional i Dimensió Interior(PAEDI) a tota la primària.
 • Projecte d'Acció Tutorial (PAT) a tota la primària.
 • Projecte padrins (C. Superior amb P4 i P5, els alumnes de C. Inical són apadrinats per alumnes      de 3r i 4t d’ESO i els de C. Mitjà per alumnes de 1r i 2n d’ ESO).
 • Projecte interdisciplinar anual, projecte portat a terme des de totes les àrees del currículum amb  la finalitat d'adquirir procediments bàsics d'aprenentatges i establir relacions de compromís responsabilitat envers el grup.
 • Taller de ciències, pràctiques d’experiències al laboratori (C.S)
 • Treball cooperatiu per aprendre a treballar en equip, ajudant i col·laborant amb els companys.
 • Eixos transversals com l'educació per la salut, per la Pau ...
 • Projecte Família-Escola  per pares.
 • Festivitats...
 • Natació (inclosa a l’horari escolar a 1r, optativa com a activitat extraescolar de 2n a 5è).
 • Educació artística (música i plàstica).

  

Cada curs es programen sortides, excursions, colònies, visites culturals, audicions i teatre,          celebracions de festes, que complementen diferents aspectes del currículum, de l’actualitat i     dels interessos dels alumnes.

  INSTAL·LACIONS I SERVEIS

 • Aules amplies i assollejades equipades amb connexió a Internet.

 • Biblioteca d’aula.
 • Hort escolar.
 • Aules de reforç / Espais per atendre la diversitat.
 •  Aula de música, psicomotricitat i d’informàtica.
 • Laboratori.
 • Sala polivalent.
 • Pissarres digitals i projectors.
 • Biblioteca - mediateca.
 • Servei de menjador.
 • 4 patis.
 • Pista de fútbol.
 • Pista de bàsquet.
 • Sorral.
 • AMPA (activitats extraescolars).
 • Horari escolar: de 9 h a 13 h i de 15 h a les 17 h.
 • Servei d’acollida matinal ( de 8.00 a 9.00 h )
 • Servei de Mediateca. ( de 17h a 19 h.)
 • Club de bàsquet i activitats extraescolars.
 • Grups Mou-te.


Sites de Primària

https://sites.google.com/a/blanquerna.url.edu/historiaep/

https://sites.google.com/a/blanquerna.url.edu/essersvius/

https://sites.google.com/a/blanquerna.url.edu/musicaluzcasanova/