http://www.audir.org/component/content/article/138-publicacions/llocs-de-culte/4331805-posters-de-llocs-de-culte
PASTORAL

El nostre marc de referència, el nostre model d'educació i d'escola, recollit en el

CaràcterPropi, opta per una educació humanista d'inspiració cristiana; un huma-

nisme que es deixa, sense necessitat de dir-ho en cada moment, qüestionar i

interpellar per l'estil de vida que ens proposa Jesús i l'estil d'educació que inicià

Calassanç, a fi d'anar construint un món cada vegada més just.

I això ho fem possible:

-

Sensibilitzant els nois i noies i els nostres joves sobre la dignitat de la persona.

-

Potenciant tot allò que condueix a la solidaritat amb els altres, especialment

amb els més pobres i marginats.

-

Ajudant a fer entendre que és necessari i que val la pena treballar per millorar

les estructures socials.

-

Valorant la vida pròpia i la dels altres i el respecte com a eix fonamental de to-

ta relació.

-

Denunciant el criteri del "no s'hi pot fer res", que tot esforç per canviar un ma-

teix i/o el món és inútil.

-

Promovent el goig de viure, el gust per la bellesa i per l'art, les ganes d'apren-

dre, el sentit de responsabilitat i de gratitud.

-

Procurant ser inconformistes i ajudant el nostre alumnat a ser crític.

-

Volent donar un sentit a la vida, que vagi més enllà de la filosofia consumista,

que provoca unes falses necessitats que mai no s'acaben, i que fa difícil tota

possibilitat de silenci interior, de retrobament personal i de trobada amb el Déu

de què ens ha parlat Jesús.

I tot això es concreta...

 

 

 

>> 

A nivell curricular :

-

En la manera com ensenyem el nostre alumnat a aprendre.

-

En les relacions personals.

-

En com enfoquem l'acció tutorial.

-

En el currículum de cultura religiosa.

-

En les accions de solidaritat.

>> 

A nivell extracurricular:

-

En les activitats en petit

grup fora de l'horari escolar.

-

Projecte Mou-te         
https://sites.google.com/a/escolapia.cat/luzcasanova/home/Documentos/Opci%C3%B3%20Pastoral%20a%20lEscola.pdf?attredirects=0&d=1

https://www.facebook.com/ecolespiesafriqueouest?fref=ts