Departament Psicopedagògic

El Departament Psicopedagògic del centre té com a objectiu bàsic de vetllar per la maduració personal i les necessitats educatives dels alumnes. La principal feina d’intervenció és la preventiva i ajudar a pares, alumnat i professorat en el dia a dia.


FUNCIONS:
  1. Detecció i avaluació de dificultats d’aprenentatge, pedagògiques o de rendiment. (Atencionals, lecto-escriptores, motrius, intel.lectuals, hàbits i tècniques d’estudi...)
  2. Assessorament i atenció individualitzada a famílies i alumnes.
  3. Avaluació psicològica d’aspectes del desenvolupament personal de l’alumne/a, així com la vessant cognitiva, conductual, emocional i social. (problemes adaptatius, trastorns de conducta, trastorns afectius, habilitats socials, autoestima,...).
  4. Orientar i assessorar als educadors sobre els processos d’ensenyament-aprenentatge i alumnes amb necessitats educatives especials prenent com a punt de referència els aprenentatges curriculars i els seus condicionants.
  5. Detectar trastorns psicològics o neuropsicològics que requereixin un tractament o derivació posterior.
  6. Coordinació amb el personal docent, EAP i altres professionals de la salut.
  7. Tests psicotècnics
  8. Orientació vocacional i professional
    Les responsables del Departament són:
        Olga Longarón: Psicopedagoga.
        Emília Durán: Cap d'estudis d'ESO.
        Mireia Fabregat: Coordinació acadèmica Primària i Infantil.
        Eva Alfaro: Coordinadora pedagògica Primària i Infantil.